Ga naar de inhoud

Burgerplatformen als een zorgzaam gesprek

“Zonder zorg, gezondheid en gemeenschapsvorming zijn we niets. Dáár begint ons ware vermogen  als maatschappij. Levenskwaliteit past niet in een spaarvarken.” zo schreven we het in onze eerste hartenwens SAMEN RIJK in 2014. En we sloten onze hartenwensenreeks af met de tiende DOE DE DEMOCRATIE. We schreven: “ Democratie is meer dan bolletjes kleuren. Ook na de verkiezing moet besturen gebeuren mét de bevolking. “

De Leuvense Hart boven Hard-groep ging rond beide wensen aan de slag en bloeiden zo uit tot een nieuwe werkgroep, ‘zorg om zorg’. In 2016 en 2017 brachten ze zorgzoekende burgers én zorgverleners samen om zorgpraktijken en ervaringen met elkaar te delen. Dit burgerplatform belichtte de rijkdom aan meerstemmigheid en maakte het mogelijk om samen te bepalen aan welke eisen goede, zingevende en verbindende zorg moet voldoen. Gedreven door deze werkwijze richtte de groep in 2018 opnieuw een burgerplatform in, deze keer rond Persoonsvolgende Financiering in de gehandicaptenzorg. In 2022 werd een nieuw burgerplatform gehouden rond psychische zorg.

Wij zien 4 principes van goede zorg, die voor ons verbindend en zingevend moet zijn.

1. Zij is persoonsgericht, met aandacht voor de gehele mens.

Achter een zorgvraag zit een mens met een eigen levensverhaal, met verlangens en mogelijkheden. Alle zorgverleners hebben daar, ieder apart en samen, aandacht voor in een zorgrelatie.

2. Zij is ingebed in warme, gelijkwaardige relaties.

Zorgen voor iemand is tijd nemen om elkaar als gelijkwaardige personen te leren kennen en te ontmoeten. Het is ruimte maken om in gesprek te gaan over wat gepaste zorg hier-en-nu betekent.

3. Zij is betrokken op leefsituatie en netwerk.

Een individuele zorgnood raakt het hele netwerk. Daarom wordt gezocht naar de rol die het persoonlijk netwerk in de zorgrelatie kan spelen.

4. Zij is gericht op volwaardige deelname aan het maatschappelijk leven.

Goede zorg schept ruimte om de kwaliteiten en interesses van de zorgvrager te realiseren en hem of haar als volwaardige medeburger deel te laten nemen aan het maatschappelijk leven.

Goede zorg heeft aandacht voor inclusie op alle levensdomeinen: huisvesting, werk, vrije tijd, politiek engagement, enz.

We verkenden ook welke voorwaarden er zijn voor goede zorg en hebben die vertaald naar actiesporen op 4 domeinen:

Actiedomein 1

De toegankelijkheid van de zorg. Die vereist: zorggarantie door overheidsinitiatief, lokale actie  en bijzondere zorg voor kwetsbare groepen.

Actiedomein 2

De ondersteuning van de professionele zorgverleners. Die vereist: ondersteunende zorgorganisaties , positieve werkvoorwaarden en gepaste  basisopleidingen en permanente vorming

Actiedomein 3

De ondersteuning van het informele netwerk. Die vereist: werkrooster- en loopbaanflexibiliteit in functie van zorgnoden in de persoonlijke omgeving- en zelfs algemene arbeidsduurverkorting. Erkenning en waardering ook van de bijdragen van informele zorgverleners en ervaringsdeskundigheid.

Actiedomein 4

De organisatie van het zorg- én welzijnsbeleid. Dat hoort voor ons een  deel te zijn van onze sociale zekerheid. Ook overheidstoezicht gericht op kwaliteitsgarantie is nodig. 

Bij de start van de coronapandemie vertaalden we die principes en voorwaarden opnieuw  in een presentatieVoorstel voor een nieuw zorgpact. die we ook aan minister Beke bezorgden.